جدول مشخصات و پارامترهای جوش لیزر بر روی انواع فلز

_______________________________________________________________________________________________________

2000w

penetration depth(mm) speed(m/min) laser power(w) material

no.

3.59 1 2000 carbon steel 1
3.13 2 2000 carbon steel 2
2.92 3 2000 carbon steel 3
2.75 4 2000 carbon steel 4
2.51 5 2000 carbon steel 5
2.34 6 2000 carbon steel 6
2.09 7 2000 carbon steel 7
1.96 8 2000 carbon steel 8
1.68 9 2000 carbon steel 9
1.59 10 2000 carbon steel 10
4.57 1 2000 stainless steel 11
4.03 2 2000 stainless steel 12
3.55 3 2000 stainless steel 13
3.22 4 2000 stainless steel 14
2.97 5 2000 stainless steel 15
2.64 6 2000 stainless steel 16
2.23 7 2000 stainless steel 17
2.02 8 2000 stainless steel 18
1.95 9 2000 stainless steel 19
1.77 10 2000 stainless steel 20
2 5 2000 aluminium 21
3 2.5 2000 aluminium 22
4 0.5 2000 aluminium 23

______________________________________________________________________________________________________

1500w
penetration depth(mm) speed(m/min) laser power(w) material

no.

2.77 1 1500 carbon steel 1
2.43 2 1500 carbon steel 2
2.08 3 1500 carbon steel 3
1.89 4 1500 carbon steel 4
1.71 5 1500 carbon steel 5
1.54 6 1500 carbon steel 6
1.39 7 1500 carbon steel 7
1.16 8 1500 carbon steel 8
0.98 9 1500 carbon steel 9
0.79 10 1500 carbon steel 10
3.59 1 1500 stainless steel 11
3.03 2 1500 stainless steel 12
2.75 3 1500 stainless steel 13
2.39 4 1500 stainless steel 14
2.11 5 1500 stainless steel 15
1.74 6 1500 stainless steel 16
1.53 7 1500 stainless steel 17
1.29 8 1500 stainless steel 18
1.02 9 1500 stainless steel 19
0.88 10 1500 stainless steel 20
1 7 1500 aluminium 21
2 3 1500 aluminium 22
3 0.5 1500 aluminium 23
0.2 0.8 1500 copper 24

_______________________________________________________________________________________________________

1000w
penetration depth(mm) speed(m/min) laser power(w) material

no.

2.6 1 1000 carbon steel 1
1.81 2 1000 carbon steel 2
1.52 3 1000 carbon steel 3
1.33 4 1000 carbon steel 4
1.01 5 1000 carbon steel 5
0.93 6 1000 carbon steel 6
0.71 7 1000 carbon steel 7
0.66 8 1000 carbon steel 8
0.58 9 1000 carbon steel 9
0.49 10 1000 carbon steel 10
2.68 1 1000 stainless steel 11
2.33 2 1000 stainless steel 12
1.95 3 1000 stainless steel 13
1.67 4 1000 stainless steel 14
1.33 5 1000 stainless steel 15
1.14 6 1000 stainless steel 16
0.96 7 1000 stainless steel 17
0.87 8 1000 stainless steel 18
0.72 9 1000 stainless steel 19
0.58 10 1000 stainless steel 20