Posted on

فوتون چیست

فوتون

فوتون ها از طریق فضای خالی با سرعت حدود 186،282 مسی (299،792 کیلومتر) در ثانیه حرکت می کنند. این درست نیست مهم نیست که طول موج الکترومغناطیسی. در رسانه های غیر خلاء، سرعت کاهش می یابد. به عنوان مثال، نور مرئی از شیشه به آرامی از طریق فضای بیرون حرکت می کند. امواج رادیویی از طریق پلی اتیلن در یک خط انتقال آهسته تر از آنچه که از طریق جو انجام می شود، حرکت می کنند. نسبت سرعت فوتون ها در یک محیط خاص به سرعت آنها در خلاء عامل فاکتور است . این عامل همیشه بین 0 و 1 (یا 0 و 100 درصد) است و به نوعی به طول موج بستگی دارد.

هرچه طول موج یک اختلال الکترومغناطیسی کوتاه تر باشد، انرژی بیشتری در هر فوتون وجود دارد. در واقع، این رابطه دقیق است که یک فرمول ریاضی به کار می رود. اگر e نشان دهنده انرژی (واحد اندازه گیری joule ) موجود در هر فوتون و s نشان دهنده طول موج الکترومغناطیسی (در متر)، پس از آن

e = hc / s

جایی که hثابت پلانک است (تقریبا برابر با 6.626 بار برابر 10-34 joule-second است) و c سرعت انتقال میدان الکترومغناطیسی در رسانه مورد نظر است (حدود 2.998 بار 10 8 متر در ثانیه در یک خلاء). یک فرمول ساده برایفرکانس استفاده می شود . اگر f نشان دهنده فرکانس میدان الکترومغناطیسی (در هرتز ) باشد، سپس

e = hf

انرژی موجود در فوتون تک به شدت تابش بستگی ندارد. در هر طول موج خاص – می گویند، طول موج نوری که توسط یک لیزر هلیوم نئون تولید می شود، هر فوتون دارای دقیقا همان مقدار انرژی است، به عبارتی که منبع به اندازه شمع یا همان نور خورشید کم است. درخشندگی یا شدت، تابعی از تعداد فوتون هایی است که بر روی یک سطح مشخص شده در یک واحد زمان می گذارند.

 

 

لیزررچیست 

Posted on

انواع لیزر

بدون شک یونانی ها اولین قومی بودند که به توضیح نور و اینکه اشیا چگونه دیده می شوند پرداختند. مدتها بعد تجربه های علمی، دو نظریه را راجع به نور مطرح ساخت. اولین نظریه مرتبط با نظریه ذره ای نور است که ابتدا توسط نیوتن مطرح گردید، وی پیشنهاد کرد که نور شامل جریانی از ذره است که از قوانین دینامیکی حرکت که خود از بنیان گذار آن بود تبعیت می کند. دومین نظریه توسط هوک و هویگنس پیشنهاد شد که فرض کردند که نور دارای طبیعت موجی است.

برای همین نظریه نور که بتواند قابل قبول باشد، لازم است که این نظریه پاسخگوی پدیده های مشاهده شده هم باشد. پراش واژه ایست که برای بیان انحراف نور از “لبه ها و گوشه ها” انتخاب شده است، بنابراین سایه های اجسام روی صفحه ای دور از جسم کاملا تیز نیستند. تداخل نور نیز نشان می دهد که نور دارای طبیعت موجی است. پدیده فوتوالکتریک، از جهت دیگر، با پذیرفتن طبیعت ذره ای نور قابل توضیح می باشد. بنابراین هر دو نظریه موجی بودن و ذره ای بودن نور قادرند به توضیح پدیده های فیزیکی که با نور سر و کار دارند بپردازند.

 

“حروف واژه لیزر(LASER) به ترتیب حرف اول کلمه های Light(نور) Amplification(تقویت)،  Stimulated (القایی)،)Emissionگسیل)) Radiation تابش) و به معنی تقویت نور توسط گسیل القایی تابش می باشد. لیزر دستگاهی است برای تولید، تقویت و انتقال باریکه های نوری همدوس باریک و با شدت زیاد گاهی عنوان میزر اپتیکی نیز به لیزر اطلاق می شود.”

 

انواع مختلف لیزر:

لیزرها را می توان به دسته های مختلفی دسته بندی کرد:

  1. بر اساس حالت محیط فعال:جامد مایع گاز یا پلاسما که در این قسمت به آن می پردازیم.
  2. گستردگی بینابی طول موج لیزر:مریی، فرو سرخ و نظایر آن
  3.  روش تحریک یا پمپاژمحیط فعال(دمش): دمش نوری، دمش الکتریکی و غیره
  4. مشخصه تابش صادر شده توسط لیزر
  5. تعداد ترازهای انرژی که درفرآیند تقویت نور شرکت می کنند.

 

انواع مختلف لیزر بر حسب محیط فعال

محیط فعال تعیین کننده نوع لیزر است و به همین دلیل در بعضی از تقسیم بندیها نام لیزر رابا نام محیط فعال آن مشخص می کنند. منظور ازمحیط فعال مجموعهای ازاتمها و یا مولکولها ست که می توان در آن جمعیت وارون ایجادکردو درنتیجه تابش الکترو مغناطیسی توسط گسیل القایی را حاصل نمود. از میان نمونه های متعدد می توان لیزر خاص پرتو ایکس را معرفی کرد.

 

 

لیزرهای پرتو ایکس

در این لیزرها، هدف از یک ورقه نازک سلنیوم یا عنصر دیگری با عدد اتمی بالا که برای افزایش سختی روی زیر لایه ای از وینیل نشانده می شود، تشکیل می شود. هدف از دو طرف توسط یک جفت پالس لیزری از لیزر پر توان که تمرکز ان چند صد بار بزرگتر از عرض آن است، تحت تابش قرار می گیرد.

در اثر این تابش، ورقه سلنیوم منفجر می گردد و پلاسمایی از یون های سلنیوم که از 24 الکترون تهی شده است بوجود می آید. یون حاصل دارای بار الکتریکی بسیار زیادی است. اختلاف انرژی الکترون های بیرونی یون مناسب با مربع Z است(Z بار یون است) ، و این منجر به گسیل های پرتو ایکس با طول موج خیلی کوتاه می گردد.

از آنجا که آهنگ واپاشی یا فروافت خود به خودی متناسب با توان چهارم z است، منبع پمپاژ باید 1000 برابر انرژی بیشتری را در زمانی ده هزار بار سریعتر از لیزر اپتیکی به هدف تحویل دهد. حل این مسئله توسط یون های با z کم امکان پذیر است.

ممکن است لازم نباشد که تعداد زیادی الکترون را از یک عنصر با عدد اتمی بالا جدا کنیم. می توان به وسیله  سایر گذارهای پرتوی ایکس، از جمله الکترون های داخلی که توسط الکترون های بیرونی حفاظ نشده اند و نیروی کامل بار هسته ای را احساس می کنند به عمل لیزر ایکس با جدیت کمتری دست یافت.

همچنین، نتایج امیدوار کننده ای از گذارهای پرتو ایکس قوی در الکترون های داخلی میکرو خوشه های اتمی بدست آمده است. در حال حاضر بازدهی اینگونه لیزرها خیلی کم است زیرا بیشتر بر اساس تحریک برخوردی استوار است. می توان با خنک سازی سریع که منجر به پمپاژ ترکیب مجدد سه ذره ای پلاسمای به شدت یونیزه می گردد، به بازدهی بسیار بیشتری دست یافت. به نظر می رسد که ترکیبی از روشها، شامل خنک سازی تماسی و انبساط بی در رو  از همه امیدوار کننده تر است.

 

بیوهولوگرافی

با استفاده از کوتاه بودن طول موج لیزرهای پرتو ایکس پالسی می توان عکسهای فوری سه بعدی از یک بیومولکول تنها در داخل سلول زنده تهیه کرد. این امکان برای میکروبیولوژیستها فراهم می شود که مولکول های آلی لطیف و پیچیده را در محیط طبیعی خودشان، در حالی که در داخل سلول زنده باقی می مانند، بررسی و آزمایش کنند. تحت شرایط مناسبی حتی می توان این مولکول ها را در حین تغییرات مهم شیمیایی و در طول عملکرد طبیعی خود، مورد مطالعه قرار داد. دیگر نیازی به کار مشکل منزوی سازی، خالص سازی و رشد بلورهای کامل در شاتل های فضایی و غیره نیست.

اغلب بیومولکول های بزرگتر، وقتی از محیط آبی طبیعی خود یا از دیواره سلولها خارج می شوند، شکل خود را تغییر می دهند. در طول مدت فرایند خالص سازی، اطلاعات حیاتی در مورد عملکرد و مکان هندسی و آرایش داخل سلول زنده، از دست می رود.

تمام این مسائل و مشکلات با هولوگرافی پرتو ایکس برطرف می گردد. طول موج در داخل پنجره آبی جایی که ضریب جذب نا پیوسته، اجازه می دهد که پرتو ایکس نسبتا بدون مانع در مقایسه با دیگر مولفه های اتمی بیومولکولی مثل کربن، عبور کند، تنظیم می گردد. باریکه باید از لایه نسبتا نازک آب شامل سلول عبور کند. از مؤلفه های مختلف سلولی می توان همزمان تصویر برداری سه بعدی انجام داد. به احتمال بسیار زیاد بعد از تابش، سلول به طرز جبران ناپذیری صدمه خواهد دید. با این وجود، اطلاعات ساختاری ارزشمندی به طور پیوسته در هلوگرام ثبت خواهد شد.

تنها فناوری دیگری که امروزه این توانایی را دارد،بیناب سنجی تشدید مغناطیسی است. با این وجود توانایی آن برای تعیین ساختمان هندسی دقیق و مکان های بیومولکول ها در داخل سلول زنده تا حدودی غیر مستقیم و نظری است.

توانایی تصویر برداری مستقیم از بیو مولکول ها باعث می شود که پیشرفت های بسیار زیادی در ژنتیک و دیگر زمینه ها صورت گیرد.

 

نجوم

داده های بدست آمده اخیر از گروه پژوهشی اخترشناسی با پرتوایکس نشان می دهد که لیزر پرتوایکس، در کوازارهای در حال کارکردن است. این شاهد برجسته، تامین کننده و پشتیبان قوی نظریه ستاره لیزری  است: پدیده جمعیت وارون شدیدی می تواند در هر طول موجی، از میکروموج تا ناحیه مرئی و پرتوایکس، در جو ستاره ای به وجود آید.

لیزرهای اپتیکی

قبل از اختراع لیزر یاقوت، تقویت در ناحیه میکرو موج در محیط گاز آمونیاک توسط تاونز مشاهده گردیده بود. به ابزاری که در این ناحیه از میکروموج کار می کرد میزر گفته شد. پس از آنکه لیزر یاقوت اختراع گردید، در واقع گستردگی فرکانس به ناحیه اپتیکی که بشر قادر به دیدن آن است رسید. به ابزاری که حاصل گردید “میزر اپتیکی” و یا لیزر گفته شد و از آن تاریخ به بعد، کم و بیش، به نور و یا دستگاهی که بتواند در هر فرکانسی بر اساس گسیل القایی فعال باشد “لیزر” گفته شد.

توصیف کوانتومی

پس از آنکه شالو و تاونز مقاله خود را در مورد امکان عمل لیزری  در ناحیه فروسرخ و مرئی به چاپ رساندند، طولی نکشید که پژوهشگران فراوانی، به طور جدی کار بر روی دستگاه آزمایشی را شروع کردند. اغلب پژوهشگران فکر می کردند که گازها اولین تقویت کننده لیزری در ناحیه مرئی و فروسرخ می باشند. ولی با کمال تعجب یاقوت اولین ماده ای بود که نور لیزری را در ناحیه مرئی تولید کرد. یک درگیری قانونی تلخی در مورد کسی که این لیزر را اختراع کرد هم وجود داشت.

ابتدا تصور می شد که پمپاژ اپتیکی با نوار پهن ناکارا باشد، ولی دیده شد که این فقط در مورد یون های با تشدیدهای خیلی باریک مثل مورد گازها و پلاسماها صادق است.

وقتی یون ها در داخل جامد قرار گیرند، می توانند تابش را در یک نوار وسیع تری از طول موج ها جذب کنند. تابش اپتیکی با طول موجی حدود 550 نانومتر توسط یون های کروم که به صورت رقیقی در شبکه بلوری سنگ سنباده یا اکسید آلومینیوم تزریق شده اند، جذب می گردد و سپس انتقالی غیر حرارتی سریع به یک تراز شبه پایدار پایین تر با عمر 5 میلی ثانیه صورت می گیرد. چنانچه توان پمپاژ از مقدار آستانه بالاتر باشد، جمعیت وارون می تواند بین این حالت شبه پایدار و حالت پایه بوجود آید.

با قرار دادن آن در یک تشدیدگر اپتیکی، عمل لیزری به میزان قابل توجهی بهبود می یابد.

تشریح مکانیکی

اولین لیزر اپتیکی توسط مایمن در سال 1340 هجری(1960 میلادی) به طور موفقیت آمیز ساخته شد. این لیزر از بلور یاقوت در داخل لامپ درخشش مارپیچی شکل تشکیل شده و مجموعه در داخل حفره استوانه ای شکل آلومینیومی براق قرار گرفته است و استوانه توسط هوای فشرده خنک می شود. استوانه یاقوت تشکیل کاواک فابری-پرو را می دهد که دو انتهای آن به صورت اپتیکی صیقل داده شده است. هریک از دو انتها توسط بخار نقره پوشیده می شود و یکی از دو انتها کمتر بازتاب کننده است، تا بخشی از تابش بتواند از آن خارج شود و به صورت یک پرتوی لیزری درآید. عمل پمپاژ توسط تخلیه سریع لامپ درخش صورت می گیرد. اولین لیزرهای یاقوت به دلیل پخش گرما و نیاز به توان پمپاژ بالا در حالت پالسی کار می کردند.

در سال 1340 هجری(1961 میلادی)نلسون و بویل با جایگزین کردن لامپ درخشش توسط یک لامپ قوس الکتریک، لیزر پیوسته را ساختند. در شکل زیر نمایش طرز کار لیزر یاقوت که توسط مایمن طراحی، ساخته و شروع به کار کرده آورده شده است.

استفاده عملی

مدت کوتاهی پس از ساخت موفقیت آمیز اولین لیزر اپتیکی، آزمایشگاه های جهان آزمایش بر روی مواد و یونهای مختلف از قبیل خاک های کمیاب از گروه لانتانیدها و حتی اورامنیم را انجام دادند و عمل لیزری در آنها مشاده شد. مواد مختلفی در آزمایش قرار گرفتند که عبارتند از ایتریم آلومینیوم گارنت(YAG) و شیشه. با پیشرفت فناوری، ساخت این لیزرها به سرعت از آزمایشگاه خارج شده و کاربردهای تجاری پیدا کردند.

 

لیزرهای گازی

 

در بخش بزرگ و مهمی از لیزرها یک نوع گاز یا مخلوطی از گازها به عنوان محیط فعال مورد استفاده قرار می گیرند. عمل تحریک اتم ها معمولا با عبور جریان الکتریکی از داخل گاز صورت می گیرد. لیزرهای گازی هم به صورت پیوسته و هم به صورت پالسی می توانند کار کنند. یک نوع لیزر گازی شامل مخلوطی از گاز هلیوم و گاز نئون است که در شکل زیر نشان داده شده است.

مخلوط گازی، در داخل لوله شیشه ای محفظه بسته به نام لوله “پلاسما” و در فشار خیلی پایین وجود دارد. ساز و کار تحریک لیزر هلیم-نئون تخلیه جریان مستقیم در داخل گاز است و این جریان با عث تحریک اتمهای هلیم به حالتهای اتمی بر انگیخته می گردد. انرژی اتمهای هلیوم برانگیخته از طریق برخورد با اتمهای نئون به آنها منتقل می شود و در نتیجه اتمهای نئون به یک تراز انرژی پایین تر که منجر به عمل لیزری می گردد، انتقال می یابند. ساز و کار پس خوراند(feedback) شامل یک جفت آیینه است که در دو انتهای لوله ی پلاسما تعبیه شده اند. یکی از این آیینه ها به نام جفت کننده خروجی یک تا دو درصد نور را به شکل پرتو پیوسته عبور می دهد که پرتو خروجی لیزر را تشکیل می دهند.

 

فوتون چیست 

Posted on

چیلر چیست

ویژگیهای یک چیلر لیزر

چیلر چیست؟

چیلرهای صنعتی صنعتی در انواع کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند که در آن آب سرد یا مایع از طریق تجهیزات فرایند پخش می شود. به طور معمول برای خنک کردن محصولات و ماشین آلات، چیلرهای آب در بسیاری از برنامه های کاربردی مختلف از جمله قالب گیری تزریق ، ابزار و قالب برش، مواد غذایی و نوشیدنی ، مواد شیمیایی، لیزر، ماشین ابزار، نیمه هادی ها و موارد دیگر استفاده می شود.

عملکرد چیلر صنعتی این است که گرما را از یک مکان (معمولا تجهیزات یا محصول فرآیند) به مکان دیگری (معمولا هوا در خارج از تاسیسات تولید) حرکت می دهد. استفاده از آب یا محلول آب / گلیکول برای انتقال گرما به داخل و از طریق چیلر بسیار رایج است که ممكن است نیاز به فرایند چیلر برای ذخیره مخزن و سیستم پمپاژ داشته باشد. صرف نظر از صنعت و فرآیند شما، اطمینان از خنک شدن کافی برای تولید و صرفه جویی در هزینه ضروری است.

چگونه چیلر کار می کند؟

در بیشتر برنامه های کاربردی خنک کننده، یک سیستم پمپاژ، آب خنک یا محلول آب / گلیکول را از چیلر به فرآیند انتقال می دهد. این مایع داغ از گرما خارج می شود و مایع گرم به چیلر بازگشت می کند. آب فرایند وسیله ای است که از طریق انتقال حرارت از فرآیند به چیلر منتقل می شود.

چیلرهای پروسه حاوی یک ترکیب شیمیایی هستند که مروارید نامیده می شود. انواع مختلفی از مبرد و کاربردها بسته به درجه حرارت مورد نیاز وجود دارد اما همه آنها بر اساس اصل فشرده سازی و تغییر فاز مبرد از مایع به گاز و بازگشت به مایع کار می کنند. این فرآیند گرم کردن و خنک کننده مبرد و تغییر آن از یک گاز به مایع و بازگشت دوباره به آن، چرخه یخچال است.

چرخه یخچال با مخلوط مایعات و گاز کم فشار وارد اواپراتور شروع می شود. در اواپراتور، گرما از محلول فرآیند آب یا محلول آب / گلیکول جوش مبرد، که آن را از یک مایع کم فشار به یک گاز کم فشار تغییر می دهد. گاز کم فشار وارد کمپرسور می شود، جایی که آن را به فشار بالا فشار می دهد. گاز فشار بالا وارد کندانسور می شود که در آن هوای محیط یا آب خنک کننده گرما را برای خنک شدن آن به یک مایع با فشار بالا می برد. مایع با فشار بالا به شیر گسترش می یابند، که کنترل میزان مایع مایع منافذ را در اواپراتور وارد می کند و به همین ترتیب دوباره شروع به خنک سازی می کند.

دو نوع خنک کننده مورد استفاده در چیلرها وجود دارد. هوا سرد و آب سرد است. یک خازن هوا خنک کننده برای خنک کردن هوا استفاده می شود و گاز مبرد گرم را به یک مایع متصل می کند. این می تواند در داخل چیلر واقع شود یا می تواند از راه دور در خارج قرار گیرد، اما در نهایت حرارت از چیلر به هوا را رد می کند. در یک خازن آب سرد، آب از یک برج خنک کننده سرد می شود و مبرد را می سوزاند.

چه چیلر بهترین کار را برای فرآیند شما انجام می دهد؟

سیستم های چیلر در اندازه و طراحی بسیار متنوع هستند و در دسترس هستند به عنوان واحد های کوچک، محلی یا قابل حمل برای دستگاه های کوچکتر برای استفاده های کوچکتر و یا مرکزی های بزرگ مرکزی طراحی شده برای خنک سازی برای کل فرایندها.

اگر شما علاقه مند به جزئیات بیشتر در مورد بهترین راه حل خنک کننده برای درخواست خود را لطفا با یک متخصص مراقبت از حرارت تماس بگیرید.

 

خرید چیلر لیزر

خرید دستگاه لیزر 

شارژ تیوب لیزر

انواع لیزر

Posted on

ویژگیهای یک چیلر خوب

ویژگیهای یک چیلر لیزر

عملکرد لیزرهای قدرتمند بستگی به خنک کننده موثر دارد. انتخاب چیلر مناسب نیاز به درک نیازهای خنک کننده شما و گزینه های موجود دارد.

در طول 20 سال گذشته، تکامل فنی لیزر موجب افزایش قدرت نوری از یک بسته کوچکتر شده است. این چالش های خنک کننده را برای مهندسان لیزر ایجاد کرده است. طول موج خروجی و قدرت به تغییرات دما حساس هستند، بنابراین کنترل حرارت دقیق اغلب لازم است. حتی در برنامه های کاربردی که نیازی به کنترل دمای دقیق ندارند، بیشتر لیزرها هنوز باید خنک شوند.

تولیدکنندگان لیزری ممکن است تجهیزات خنک کننده را با ابزار خود، یک سازنده چیلر توصیه کنند یا مشخصات خنک کنندگی و اجازه دهید کاربر یک چیلر را انتخاب کند. قیمت نصب یک چیلر تجدید پذیر، بخش کوچکی از هزینه کل خرید و نصب لیزر را نشان می دهد. چیلر باید به درستی اندازه باشد، اما به اندازه کافی مجهز، قابل اعتماد و تحویل در زمان است. یک چیلر که این معیارها را برآورده نمی کند می تواند فاجعه ای برای عملکرد لیزر باشد. اولین قدم این است که نیازهای اصلی چیلر مانند ظرفیت، خنک کننده و جریان جریان را مشخص کنید. دوم، برای تعیین اینکه چه گزینه ای مورد نیاز است؛ و سوم، به ملاحظات دیگر مانند گارانتی و گواهینامه ایزو 9001 نگاه کنید. اطلاعات زیر شامل راهنمایی هایی برای کمک به انتخاب چیلر مناسب برای پاسخگویی به نیازهای برنامه های خاص می باشد.برای لیزرهای کم قدرت که نیاز به کنترل دما دارند، خنک کننده هوا کافی است تا گرما را از بین ببرد. یک جریان پایدار از آب سرد محیطی به یک صفحه سرد و یا به طور مستقیم به سر لیزری معمولا برای لیزر متوسط ​​قدرت کافی است (نگاه کنید به “شیر آب در مقابل سیستم حلقه بسته”، ص 157). اما برای لیزرهای قدرتمند، یک چیلر تجدید پذیر، کارآمد ترین روش خنک کننده است. خنک کننده در دمای پایدار، سرعت جریان، و کیفیت ارائه می دهد. شبیه یک تهویه مطبوع، چیلرهای تجدید پذیر استفاده از یخچال های فعال برای برنامه های کاربردی که نیاز به دمای پایین تر یا کنترل دما دارند (نگاه کنید به شکل 1). چیلرهای استاندارد قادر به خنک کردن ظرفیت از 600 وات به بیش از چند کیلووات هستند و با بسیاری از ویژگی های اختیاری ارائه می شوند.

مشخص کننده چیلر اساسی
تعیین الزامات خنک کننده برای لیزر اولین گام در انتخاب بهترین چیلر است. فروشنده لیزری باید این اطلاعات را در صورتی که در دفترچه راهنمای عملیات تجهیزات موجود نباشد، عرضه کند. باید چندین مساله را در نظر گرفت، از جمله ظرفیت خنک کننده که نیاز به لیزر دارد. ظرفیت خنک کننده اندازه ی چیلر را مشخص می کند. مقدار گرمازدایی که باید از یک لیزر یا تجهیزات دیگر برداشته شود، بار حرارت است. معمولا در واحدهای وات و یا BTU / hr بیان می شود، بار گرما حداقل ظرفیتی است برای جستجو در یک چیلر تجدید پذیر برای سرد کردن لیزر.

هر چیلر دارای منحنی عملکرد مشخص است (نگاه کنید به شکل 2). ظرفیت چیلر اسمی معمولا در دمای 20 درجه سانتی گراد دمای خروجی خنک کننده و دمای محیط محیط 20 درجه سانتیگراد است. برای مثال یک چیلر دارای 425 وات با دمای خروجی دمای 10 درجه سانتیگراد، ممکن است در 600 وات با دمای خروجی 20 درجه سانتیگراد کار کند. درجه حرارت محیط به طور قابل توجهی بالاتر از 20 درجه سانتی گراد ظرفیت خنک کننده خنک کننده را کاهش می دهد.

یکی دیگر از مسائل مربوط به نوع خنک کننده مورد نیاز لیزر است. بیشترین چیلرهای مدل استاندارد می توانند آب جامد یا شیر آب را به عنوان یک خنک کننده اداره کنند. افزودنیها شامل آلگاسید برای جلوگیری از رشد جلبکها و / یا اتیلن گلیکول برای جلوگیری از خوردگی و کاهش نقطه انجماد مایع است. بعضی از لیزرها نیازمند آب دیونیزه شده (DI) می باشند که می تواند بسیار متضاد با مواد مختلف باشد. در صورتی که این مورد باشد، چیلر باید فقط با مواد خنک کننده سازگار با DI سازگار باشد و باید دارای یک کارتریج تخلیه ای باشد تا سطح مقاومت مورد نیاز را حفظ کند.

پمپ مناسب برای یک چیلر بستگی به سرعت جریان مورد نیاز خنک کننده و فشار برای خنک کننده لیزر دارد. فروشندگان لیزری معمولا میزان جریان در لیتر (یا گالن) در دقیقه و فشار تحویل در میله ها یا پوند در هر اینچ مربع، مانند 1 لیتر در دقیقه در 1.5 بار مشخص می شود. اکثر تولیدکنندگان چیلرها انواع مختلفی از پمپ را ارائه می دهند. یک پمپ جابجایی مثبت، بدون توجه به افت فشار سیستم، همان جریان را تولید می کند. پمپ گریز از مرکز وابسته به فشار است و یک جریان بالاتر را در فشار کم تولید می کند. و یک پمپ توربین شبیه به یک پمپ گریز از مرکز است، اما ایده آل برای کاربردهای با افت فشار بزرگ است. برخی از پمپ ها عمر طولانیتری نسبت به دیگران دارند. فروشندگان چیلر می توانند در انتخاب پمپ مناسب برای برنامه کمک کنند. اگر فشار و یا جریان جریان پمپ های موجود به اندازه کافی کم نباشد، فروشندگان چیلر باید یک حلقه بای پس جریان را انتخاب کنند. به صورت موازی با لیزر نصب شده، حلقه دور باطل به جریان غیر ضروری برای دور زدن لیزر اجازه می دهد.

بعضی از لیزرها دقیقا درجه حرارت خنک کننده و ثبات دما را مشخص می کنند. فروشنده چیلر ثبات دمای خنک کننده را به عنوان چیلر را ترک می کند. برای چیلرهای کوچکتر، کنترل دمای استاندارد ± 0.1 ° C است، در حالی که در چیلرهای بزرگتر معمولا ± 0.5 ° C است.

ویژگی های اختیاری
برای اطمینان از بهترین عملکرد لیزر، باید بسیاری از ویژگی های ایمنی، کنترل و راحتی را در نظر گرفت. اکثر چیلرها ویژگی های حفاظتی اختیاری را برای حفاظت از لیزر ها ارائه می دهند و تضمین می کنند که آنها یک جریان پایدار، قابل اعتماد و خنک کننده دریافت می کنند. از آنجایی که هزینه های این ویژگی ها نسبت به هزینه های اولیه لیزر و تلفات ناشی از خرابی در مقایسه با هزینه های بسیار کم است، این امر برای خرید آنها از یک چیلر منطقی است.

به عنوان مثال، ویژگی های ارتباطات، اجازه می دهد که چیلر به یک رایانه متصل شود. اینترفیس هایی مانند RS-232 از راه اندازی و خاموش کردن چیلر از یک کامپیوتر فعال می شوند. با استفاده از این نوع رابط، امکان نظارت و تغییر پارامترهای از قبیل درجه حرارت، دمای خنک کننده واقعی، فشار خنک کننده و شرایط خطا نیز وجود دارد. علاوه بر این، امکان ردیابی شرایطی مانند کاهش فشار خنک کننده وجود دارد که از مشکلات احتمالی در عملیات خنک کننده جلوگیری می کند.

آلارم ها و توقف خاموش شدن / بالا رفتن از آسیب از خنک کننده که خیلی گرم و یا خیلی سرد است. یک صفحه نمایش بصری، زنگ قابل شنیدن یا یک کامپیوتر (در صورت استفاده از رابط RS-232) خطا را نشان می دهد. هشدارهای کم جریان و خروج از هر دو چیلر و لیزر از خنک کننده یخ زده محافظت می کنند. این ویژگی ها بسیار مهم هستند، زیرا اگر خنک کننده یخ شود، آن را گسترش می دهد و ممکن است منجر به تبخیر کننده شود (جزء که خنک کننده سرد است)، ممکن است موجب تعمیرات گسترده شود. این و دیگر علل ها، مانند یک شلنگ زده شده، می توانند جریان کمتری ایجاد کنند که می تواند به لیزر آسیب برساند و عملکرد آن را کاهش دهد. هشدار دهنده سطح پایین سطح خنک کننده و خروج از لامپ از خنک کننده به دلیل تبخیر یا نشت محافظت می کند.

فیلترهای خنک کننده لیزر و پمپ از ذرات مضر محافظت می کنند. فیلترهای هوا از گرد و غبار و گرد و غبار از کندانسور جلوگیری می کند (که می تواند باعث از دست دادن ظرفیت خنک کننده شود). Bypass داغ داغ مانع از مصرف غیر ضروری در کمپرسور می شود. بر خلاف یخچالهای خانگی که در آن کمپرسور روشن و خاموش می شود، جریان مبرد گرم به سمت عبور از خازن حرکت می کند و جریان مستقیم به تبخیر کننده است.

خازن های آب خنک کننده گرما را از اتاق خنک کننده را فعال می کنند. اگر “امکانات آب” در دسترس باشد، یک چیلر آب سرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای رد گرما از کندانسور به جریان آب تسهیلات به جای هوا در هوا. تنظیمات درجه حرارت دقیق را می توان با جستجوی یک چیلر ارائه کرد که مقادیر درجه ی درجه ی کسر، مانند افزایش 0.1 درجه سانتی گراد را ارائه می دهد. بخاری ها را می توان برای حفظ درجه حرارت بالاتر از محیط و برای سرعت بالا آوردن درجه حرارت استفاده کرد.

تعریف ملاحظات دیگر
ملاحظات متعدد ثانویه نیز در انتخاب یک چیلر نقش مهمی دارند، مانند سهولت استفاده. بسیاری از اپراتورها احتمالا از چیلر در طول عمر خود استفاده خواهند کرد. چند سوال خاص مطرح می شود: آیا کنترل چیلر بصری و برنامه ریزی آسان است؟ آیا نمادهای قابل فهم برای عملکردهای مختلف چیلر نمایش داده می شود (نگاه کنید به شکل 3)؟ آیا صفحه نمایش دیجیتال است؟ آیا این دما و فشار را نشان می دهد؟ در مورد یک شاخص سطح خنک کننده آسان برای خواندن چطور؟

سطح سرریز واحد خنک کننده ممکن است نگرانی باشد. افرادی که در نزدیکی چیلر واقع شده اند یک دستگاه آرام را خواهند دید. اگر چیلر اغلب جایگزین می شود، یک چیلر با چرخان ها برای حرکت آسان تر انتخاب کنید. قفل کردن کاستورها باعث می شود که چیلر در زمانی که در حال کار است پایدار باشد.

اطمینان از فروشندگان نگرانی مهم است، همانطور که در همه خریدارهای مصرف کننده است. اکثر چیلرها با یک سال گارانتی و پشتیبانی فنی عرضه می شوند، اما برخی از فروشندگان ممکن است یک گارانتی دو ساله ارائه دهند و پشتیبانی فنی در اطراف آن ممکن است در دسترس باشد. اگر نصب شامل اجزای انتقال حرارت دیگری مانند ورقهای سرد و مبدلهای حرارتی باشد، پیدا کنید که آیا فروشنده نیز آنها را عرضه خواهد کرد. به دنبال شرکت هایی با ثبت نام ISO 9000 و چیلرهایی با گواهینامه های صنعت مانند UL، CE و CSA باشید.

کلید به دست آوردن بهترین ارزش چیلر، این است که سوالات را بپرسید. با فروشنده لیزر در مورد نیازهای خنک کننده لیزر صحبت کنید و فروشنده های چیلر را در مورد ویژگی ها و گزینه های محصول سوال کنید. اکثر تأمین کنندگان مهندسان هستند که می توانند در انتخاب چیلر مناسب برای درخواست شما کمک کنند. یک خنک کننده باید شرایط خنک سازی خود را برای چندین سال برآورده کند، بنابراین فکر می کنم آینده و نیازهای آینده را در ذهن داشته باشید. اگرچه چیلر درصد کمی از هزینه کل سیستم لیزر را نشان می دهد، لازم است که یک چیلر قابل اعتماد برای پشتیبانی سالم برای خدمات صحیح انتخاب شود.

_______________________________________

آب شیر در مقابل یک سیستم حلقه بسته

نسبتا آسان است برای تعیین اینکه آیا برای استفاده از آب شیرین یا استفاده از یک چیلر تجدید پذیر برای خنک کردن لیزر هزینه بیشتری است. مثال زیر را در نظر بگیرید:

یک لیزر معمولی دارای بار گرما 1000 وات است و نیاز به 2 گالن در هر دقیقه جریان جریان خنک کننده دارد. شهر هزینه 0.0025 دلار برای هر گالن برای استفاده از آب و 0.008 دلار برای هر گالن برای فاضلاب (بر اساس مصرف آب) هزینه می کند. چقدر برای استفاده از آب شیرین در مقابل یک چیلر آب تجدید پذیر هزینه می شود تا لیزر مورد سوال را خنک کند؟

جریان دو گالن در دقیقه به طور مداوم 240،000 گالن در سال به پایان می رسد (فرض می شود که آن را به مدت 8 ساعت در روز، 250 روز در سال اجرا می شود). هزینه سالانه آب: $ 240،000 x $ 0.0025 = $ 600. هزینه فاضلاب سالانه: 240،000 x $ 0.008 = 1920 دلار. مجموع: 2520 دلار

قیمت تقریبی چیلر: 2435 دلار. هزینه تخمینی برق (در سال): 120 دلار. مجموع: 2555 دلار.

نتیجه: هزینه چیلر تجدید پذیر در حدود 12 ماه بهبود می یابد.

خرید چیلر لیزر

خرید دستگاه لیزر 

شارژ تیوب لیزر

چیلیر چیست

Posted on

تنظیم آینه دستگاه لیزر

روش تنظیم آینه دستگاه لیزراین آموزش برای کمک به متخصص تعمیر و نگهداری دستگاه لیزر در تراز کردن پرتو لیزر است. مهمترین چیز این است که دستگاه لیزر خود را به درستی کار کند تا درست تنظیم شود. انجام تنظیم اولیه دستگاه می تواند به اندازه 15 دقیقه طول بکشد. دستگاهی که دارای مشکلات استثنایی است می تواند سه ساعت برای تراز لوله لیزر، براکت ها، آینه ها، سر کانونی و لنز استفاده کند.

این روش توسط ری اسکات استفاده می شود و نباید تنها به عنوان یک روش حرفه ای مورد توجه قرار گیرد. این روش تا کنون عالی عمل کرده و از ابزارهای کمتری استفاده می کند. پس از کمی خواندن و تفکر در مورد روش، یک فرد مراقب صلاحیت باید بتواند هماهنگی را انجام دهد.

بررسی اجمالی:
تعدیل در مراحل انجام می شود. این مراحل به طور خاص در یک نظم هستند به طوری که هماهنگی کامل انجام می شود به درستی. ما انتظار داریم که لوله لیزر به درستی تحریک شود، آینه ها تمیز و بدون آسیب هستند، لنز تمیز و در شرایط خوب است. اگر هماهنگی پرتو درست انجام شود، دستگاه به پتانسیل بالایی عمل می کند.

مواد:
نوار پوشش (2 اینچ عرض) بهترین نوار پوشش (برای این منظور) را می توان در Harbour Freight خریداری کرد. این نوار دارای محتوای پلاستیکی کم در سطح بالا است و در پایین چسب دارد. لیزر برای نشان دادن روی نوار برای ما آسان تر خواهد بود. چسب ضعیف به طور دائمی به براکت ها نمی چسبد و به راحتی قابل تغییر است.
قلم قرمز قرمز – برای نشان دادن موقعیت نشان های لیزر استفاده می شود. ما می توانیم جوهر قرمز را از طریق نوار نازک ببینیم. این موضع اصلی ما را به ما می گوید و موقعیت نشان علامت لیزر جدید را نیز مرتبط می کند. ایده این است که علامت لیزر متمرکز را ایجاد کند.
قیچی – مورد استفاده برای برش نوار پوشش به اندازه مناسب.
پیچ گوشتی سرخ مایل به قرمز – استفاده می شود به پیچ و مهره بهار پیچیده که کشش انعکاس آینه را بشکنند.
ناخن انگشتی لهستانی – مورد استفاده برای “قفل کردن” پیچ به موقعیت پس از تراز انجام می شود.
الکل Denatured – برای تمیز کردن.
کوچک، پیچ گوشتی تخت – برای از بین بردن مهره حفظ لنز.
چاقو – برای برش و علامت گذاری.

آینهها به ترتیب اول، دوم و سوم به ترتیب با فاصله کانونی لیزر نامیده می شوند. اولین آینه نزدیک به لوله لیزر است. آینه سوم به طور مستقیم بالای لنز کانونی است.

روش:
مرحله 1 – اطمینان حاصل کنید که لوله لیزری به درستی نصب شده است. لامپ لیزر باید محل قرار گیرد تا پرتو لیزر خارج شود و به آینه اول اشاره شود. اجازه دهید حدود 1 اینچ بین پایان لوله لیزر و براکت آینه باشد. لطفا به تصویر نگاه کنید و این فاصله را در زیر دایره PURPLE متوجه شوید. مهم نیست که اتصال دهنده های الکتریکی به سمت بالا یا پایین چرخانده شوند، اما مطمئن شوید که اتصالات برق از فشار اتفاقی محافظت می شود (نوک سینه های شیشه ای منحصر به فرد و آسان برای شکستن آنها هستند). ما اتصالات الکتریکی را با نوار الکتریکی پایه (دایره ای RED) ایمن کرده ایم. نوار نیز به عنوان یک تسکین فشار (حلقه یلند) عمل می کند، بنابراین سیم بر روی نوک پستان شیشه ای گشتاور تولید نمی کند.

لوله لیزر را بچرخانید تا خنک کننده به طور خودکار هوا را تمیز کند. خنک کننده باید از محفظه شیشه در سمت راست بالای لوله لیزر خارج شود. توجه کنید که خنک کننده از محفظه خنک کننده شیشه (حلقه سبز) خارج می شود. نگران نباشید از جهت لوله های سیلیکون نگران نباشید. شما نیاز به اطمینان از اینکه خنک کننده به طور خودکار از لوله لیزر بدون ترک حباب خارج می شود. حباب هر گونه مایع را از خنک کردن لامپ لوله لیزر و لنز خروجی کوپلینگ جلوگیری می کند. لنز بیش از حد آسیب دیده و قدرت خروجی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. لوله لیزری باید جایگزین شود.

نحوه نصب لوله لیزر .. سمت راست.تسمه های نصب باید با دقت، اما نه بیش از حد تنگ باشند. فشار بیش از حد می تواند لوله لیزر را شکست دهد. پد های لاستیکی فوم (دایره BLUE) بین لوله لیزر و براکت های نصب شده برای جذب فشار و اطمینان از فشار حتی برای نگه داشتن لوله شیشه ای در محل قرار می گیرد. اطمینان حاصل کنید که براکت “U” به طور ایمن نصب شده است. پیچ های پایه (زیر دایره WHITE) باید به اندازه کافی محکم باشند که پایه حرکت نمی کند. پیچ تنظیم شده است که از تنظیم ارتفاع از حرکت جلوگیری می کند. این پیچ های پیچیده باید کم باشد. اگر پیچ های پیچیده تنگ نباشند، پس لوله می تواند بعد از هم ترازی حرکت کند و کل عملیات را از بین ببرد.

هنگامی که لوله لیزری نصب شده است، سیم سیم با ولتاژ بالا و سیم زمین وصل شود. این نوار سیلیکون سفید نوار ولتاژ بالا است. لازم است لایه ای با ضخامت به اندازه کافی برای جلوگیری از ولتاژ بالا از جرقه تا قاب. با این اتصال الکتریکی بسیار دقت کنید. شکستن نوک پستان شیشه ای تحت پوشش گارانتی نیست.

چگونه لوله لیزر را نصب کنید .. سمت چپ.مرحله 2 – درب را ببندید ماشین را روشن کنید اطمینان حاصل کنید که خنک کننده جریان دارد Head Focal را به سمت چپ بالای دستگاه حرکت دهید. این همه آینه ها را در نزدیک ترین مکان قرار می دهد. اگر شما انتظار دارید که تراز لیزری تا حدودی نزدیک باشد، ممکن است یک قطعه کوچک از چوب را در زیر نازل هوا قرار دهید. آزمایش کنید که لوله لیزر هنگامی که دکمه «لیزر» فشار داده می شود (برای لحظه ای به طور کامل روشن می شود) هیجان زده می شود. این نیز اغلب گفته می شود که لوله لیزر “آتش سوزی” است. اکنون زمان خوبی برای بررسی پیکربندی منو برای میزان درصد قدرت و مدت زمان برای پالس “لیزر” است. برای یک لیزر 40 وات، قدرت لیزر باید به 40 (درصد) تنظیم شود و زمان بندی باید حدود 40mS (milliSeconds) تنظیم شود. لیزر باید حدود 16 وات 40 میلی ثانیه را تحریک کند.

تنظیمات منو برای قدرت و زمان بندی. pic3
لوله لیزر آسیب دیده ممکن است در همه جا تحریک نشود. یک لوله لیزر در حال مرگ ممکن است یک شعله کوتاه در انتهای لوله با سیم RED تولید کند. اگر شیشه ای ترک خورده باشد، لوله نباید تحریک شود. ممکن است که جرقه از منبع تغذیه لیزر می تواند سوراخ را به اتاق خنک کننده لوله لیزر سوخته است. از آنجا که دستگاه از دستگاه خارج می شود، خنک کننده عبور می کند. این اتصالات از اجازه دادن به ولتاژ بالا عبور می کند از طریق خنک کننده و بر روی زمین محافظت می کند.
اگر لوله لیزر به طور صحیح تحریک می شود، ما می توانیم با هم ترازی انجام دهیم. اگر نه، سپس برای کمک فنی تماس بگیرید.

مرحله 3 – از قیچی و نوار برای ایجاد “هدف” و “پوشش نوار” استفاده کنید. هدف توسط لایه بندی حدود 15 قطعه نوار با هم ساخته شده است. هیئت مدیره هدف باید حدود 2 × 3 اینچ و ضخامت 1/16 اینچ باشد. ایده این است که پالس لیزری نمی تواند از طریق آن عبور کند. اگر هدف بیش از حد نازک باشد، پالس لیزر می تواند در معرض آتش سوزی قرار گیرد. اگر لیزر از بین میرود، گرما و حرارت لیزر میتواند به آینه آسیب برساند.
TIP *** من معمولا نوار 10 اینچ را می کشم و آن را به دستگاه لیزر می زنم. این باعث می شود که نوار در هر لایه تنظیم شود. بعد از چندین لایه، سپس آن را به سه بخش تقسیم کردم و آنها را باهم جمع کردم.
برای برش قطعات نوار از قیچی استفاده کنید. تقریبا 10 قطعه را در 1.5×2 اینچ برش دهید. حدود 20 قطعه را در 1×2 اینچ برش دهید.

پوشش نوار به عنوان هدف و پوشش نوارمرحله 4 – بررسی کنید که پرتو لیزر به آینه اول ضربه می زند به عنوان پرتو از لوله لیزر خارج می شود. اگر پرتو حتی اولین آینه را نداشته باشد، تنظیم می شود. خنک کننده باید فقط آب د یونیزه شود. لوله لیزر در این تصویر ضد انجماد در مخلوط است. خنک کننده نباید ضد انجماد در آن باشد .. هیچ!

تنظیمات منو برای قدرت و زمان بندی.مرحله 5 – هدف را بر روی براکت نصب آینه دوم قرار دهید. توجه داشته باشید که هیچ پیچ هایی که از پایه خارج می شوند وجود ندارد و هدف در واقع به آینه نمی چسبد.

هدف در آینه اول قرار می گیرد.مرحله 6 – از پد کنترل اپراتور استفاده کنید تا بطری را به عقب فضای کاری حرکت دهید. این موقعیت جایی است که آینه های اول و دوم با یکدیگر نزدیکتر می شوند.

مرحله 7 – تمام درب ها را ببندید و دکمه “لیزر” را فشار دهید. توجه داشته باشید علامت که لیزر را بر روی هدف می سازد. شما باید دکمه “لیزر” را فقط به اندازه کافی که علامت جدید نشان می دهد به خوبی تعریف شده بیضی را فشار دهید. شکل بیضی این است که آینه در زاویه 45 درجه از محور پرتو لیزر قرار دارد. بیضی شکل می تواند به اندازه 3/16 اینچ یا بزرگ به اندازه 1/2 اینچ باشد. این بستگی به قدرت لیزر لوله دارد.نگران نباشید اگر فلاش نور یا شعله را ببینید. این می تواند کاغذ تبخیر شده به عنوان آن را فورا از حرارت لیزر می سوزاند. اطمینان حاصل کنید که اگر نوار به آتش کشیده شود. (به سرعت آتش زده و مطمئن شوید که تمام آینه ها پاک هستند.)

اولین علامت روی هدف قرار دهیدمرحله هشتم – اکنون لیزر بر روی نوار هدف ساخته شده است. جبهه را به جلوی دستگاه نزدیک کنید. برای گرفتن قلم جوهر در آنجا، باید فضای بیشتری داشته باشید. با استفاده از قلم قرمز علامت گذاری به سمت بالا، پایین، راست و لبه های چپ بیضی شکل. علامت قلم باید مانند هیئت مدیره tic-tac-toe باشد که بیضی را فشار می دهد. اطمینان حاصل کنید که علامت قلم تاریک است.

حرکت به سمت جبهه

برای تعیین علامت لیزر از قلم خواندن استفاده کنید.مرحله 9 – قطعه کوچکی از نوار را روی علامت قرمز قلم قرار دهید. این به شما این امکان را می دهد تا ببینید که کدام علامت لیزر جدید است.

یک نوار نوار بالای علامت های قرمز قرار دهید.مرحله 10 – این گام عجیب است. اگر فکر می کنید هم ترازی در حال حاضر نزدیک است، شما می توانید تمام زیر بغل را به جلو حرکت دهید. اگر هم ترازی بطور قابل توجهی در خطا باشد، ممکن است پرتو لیزر روی هدف نوار در همه موارد نباشد. اگر ترازی نزدیک است، پس پرتو لیزر ممکن است در بالای علامت قبلی قرار بگیرد. دوربين را دور از آينه اول قرار دهيد. درب را ببند دکمه “لیزر” را فشار دهید تا علامت لیزر دایره ای جدید تولید شود.

علامت گذاری روی نوار نوار پوشش.گام 11 – درب ها را باز کنید و محل قرارگیری علامت لیزر جدید را مشاهده کنید. به یاد داشته باشید که هدف (پشته نوار) ​​بر روی کمان آینه دوم واقع شده است. شما باید زاویه ی اولین آینه را تنظیم کنید تا پرتو لیزر در داخل علامت های قرمز قلم قرار گیرد. علامت های قرمز ساخته شده است، زیرا مشخص کردن علائم جدید لیزر از عناصر قدیمی دشوار است.

مرحله 12 – اولین زاویه آینه را تنظیم کنید تا پرتو لیزر بر روی علامت اصلی منعکس شود. اگر علامت جدید خیلی بالا باشد، سپس پیچ تنظیم کننده پیچ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اطمینان حاصل کنید که فقط کوچکترین پیچ را بگیرید. من دیده ام که 1/16 از یک نوبت می تواند تنظیم بیش از حد. اگر نشانه لیزر جدید از هدف قرار داشته باشد، سپس تنظیم کننده پیچ و مهره سمت چپ را در جهت عقربه های ساعت چرخش دهید. این آینه اول را به گونه ای تنظیم می کند که منعکس کننده پرتو لیزر به سمت راست باشد.

اول زاویه ی آینه را تنظیم کنید تا هدف لیزر را بهتر کنید تا هدف را بر روی آینه دوم قرار دهید.مرحله 13 – اکنون که برخی تنظیمات را به آینه انجام داده اید، باید ببینیم نتایج چه هستند. قطعه کوچکی از نوار که علامت قرمز قلم را پوشانده است را بردارید. نوار را با یک قطعه تازه نوار نوار پوشش جایگزین کنید. اگر قطعه قدیمی نوار نوار پوشش دارای فضای در دسترس است، پس شما می توانید از بخش نشتی استفاده کنید.

نوار را برای استفاده از بخش تازه حرکت دهید .. یا نوار جدیدی بگیرید.مرحله 14 – ما اساسا در مرحله 10 بازگشته ایم. درب را ببندید. دکمه “لیزر” را چند بار فشار دهید تا یک علامت لیزر دایره ای جدید تولید شود.

علامت جدید بر روی نوار ... تنظیم کنید.گام 15 – ادامه استفاده از مراحل 10 تا 14 تا زمانی که نقطه لیزر جدید به طور مستقیم در داخل نشانه قرمز قلم باشد. این را می توان به عنوان یک مرحله هماهنگی در نظر گرفت. اگر علامت اصلی (آینه نزدیک به هم) و اولین تست شات (آینه جدا شده) در عرض 1/4 اینچ بود، پس لازم نیست که از مرحله دیگری از step5-step14 بروید. اگر هماهنگی شما خیلی نزدیک بود، پس از تولید علائم متمرکز، این مرحله از هماهنگی را به پایان خواهد رساند.

مرحله 16 – محور اول هم تراز است این محور به طور کامل انجام نمی شود تا زمانی که ما می دانیم که پرتو لیزر به اندازه کافی بالا است تا به درستی وارد لوله کانونی شود (کمی بالاتر از مرکز) و به اندازه کافی برای ورود به محفظه کانونی در محور مرکز آن آینه سوم منتقل می شود. این محور برای محور محور بعدی در شرایط خوبی قرار دارد. در حالیکه ما محور بلبرینگ را هموار می کنیم، ما باید حرکت فرمان را به سمت مرکز حرکت دهیم. جابجایی زیر بغل به مرکز، هر خطایی که از محور اول محسوب می شود، به طور متوسط ​​است.

فرمانروایی را به سمت مرکز حرکت دهید.گام هفتم: سه ​​پیچ تنظیم می شود که برای آینه در سمت چپ گارنت احاطه شده است. به همین ترتیب، فشاری بهار را همانطور که در شکل نشان داده شده است، محکم کنید.

توصیف ...

توصیف ...مرحله 18- قرار دادن هدف در آینه سوم واقع در بالای سر جلوی کانال.

نوار هدف را بر روی مونتاژ کانونی کانونی روی سوراخ قرار دهید.مرحله 19- محور x را به سمت چپ حرکت دهید. چند بار دکمه لیزر را فشار دهید تا یک دایره تاریک دیگر داشته باشید

مادون قرمز کانونی نزدیک به آینه دوم را حرکت دهید.مرحله 20- محور x را به سمت راست حرکت دهید.

برای نشان دادن هدف، دکمه -Laser را فشار دهید.

توصیف ...مرحله 21- با یک قلم روشن، علامت پوند را در اطراف دایره ای که در هدف سوخته است، علامت گذاری کنید.

برای نشان دادن دایره سوزانده شده لیزر از قلم قرمز استفاده کنید.

مشاهده کنید که علامت قلم بسیار آسان است که لبه های دایره را مشاهده کنید.گام 22- نوار جدیدی را روی هدف قرار دهید تا جایی که سوخته شد.

تنظیمات منو برای قدرت و زمان بندی.گام 23- بستن درب و دکمه لیزر را فشار دهید.

گام 24- ترازو را بررسی کنید.

تنظیمات منو برای قدرت و زمان بندی.گام 25 – سه پیچ وجود دارد که می تواند توسط دست بر روی آینه در سمت چپ زیر بغل محکم شود. این سه پیچ محل قرار گیری پرتو در هدف را تغییر می دهد. اگر نقطه بالا است، اما در مرکز به طور عمودی پیچ دکل پایین است. اگر نقطه کم است، اما در مرکز عمودی دو پیچ دو سر. اگر نقطه کم و به سمت چپ باشد، پیچ را به سمت راست بالا ببرید. اگر نقطه کم و راست باشد، پیچ مجدد سمت چپ را بچرخانید. اگر نقطه بالا است و به سمت راست، پیچ و مهره بالا و پایین را بکشید. اگر نقطه بالا است و به سمت چپ، پیچ و مهره بالا و پایین را بکشید. اگر نقطه در مرکز به صورت افقی باشد، اما به سمت چپ، پیچ و مهره بالا و پایین را بجوشانید. اگر نقطه به سمت راست باشد، پیچ و مهره های سمت چپ و پایین را بکشید.

توصیف ...مرحله 26- نوار جدید را به طوری که شما می توانید ببینید که در آن نقطه لیزر جدید ضربه. بستن درب و دکمه لیزر را فشار دهید تا محل جدیدی را ببینید. تکرار گام های 25 و 26 تا زمانی که لکه ها متمرکز باشند.

توصیف ...مرحله 27- با استفاده از یک هدف سه لایه نوار پوشاننده، سوراخ در بالای صفحه ورودی کانال را پوشش دهید. با ناخن خود، لبه های ورودی دایره ای را قرار دهید.

توصیف ...مرحله 28- با قلم، محل دایره را به صورت نشان داده شده در شکل نشان دهید.

توصیف ...گام 29- محور x را به مرکز جدول منتقل کنید. درب را ببندید و یک بار یا دو بار دکمه لیزر را فشار دهید. بررسی کنید که آیا نقطه بالا و مرکزی است، همانطور که در شکل نشان داده شده است. اگر اینطور نیست، مراحل 25 و 26 را تکرار کنید تا نقطه همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

توصیف ...مرحله 30- لوله کانونی را از سر کانونی خارج کنید. ابتدا شلنگ هوا را بردارید. یک اتصالی کرکره ای وجود دارد که می تواند توسط دست بچسبانید، آن را از بین ببرید و از کانال کانونی خارج شوید.

توصیف ...گام 31- بالای کانال کانونی که لنز را در معرض قرار می گیرد، باز کنید.

توصیف ...گام 32- یک حلقه (مهره لنز) وجود دارد که لنز را در جای خود قرار می دهد، این پیچ است. بسیار مراقب باشید. یک پیچ گوشتی کوچک مانند یک مداد را نگه دارید. ما یک لغزش کوچک را برای ایجاد یک لرزش بزرگ در لنز نمی خواهیم. حلقه نگهداری را از بین ببرید و حذف کنید.

توصیف ...گام 33- یک واشر وجود دارد که فشارهای غیر طبیعی را از لرزش لنز جذب می کند. واشر لاستیکی را بردارید. شما می توانید انتخاب دندان، دندان یا سوزن استفاده کنید. باز هم … مراقب باشید که لنز را خراشیده نکنید.

توصیف ...مرحله 34- لنز را خارج کنید. نکته کانونی کانال را به سمت بالا قرار دهید تا لنز را بر روی یک حوله نرم قرار دهید. بازرسی لنز برای سپرده ها و خراش ها. برای تمیز کردن، از الکل کاکائو و الکل دندانی استفاده کنید. لنز را با چکیدن الکل بر روی لنز تمیز کنید و فقط با استفاده از q-tip برای پاک کردن الکل از پودلینگ در هر جای لنز استفاده کنید. به هیچ وجه فشار و یا اسکراب را اعمال نکنید. استفاده از Q-Tip برای انتقال الکل به لنز. اطمینان حاصل کنید که لنز خشک و تمیز است.

توصیف ...Step35- لوله کانونی را با یک حوله کاغذی پاک کنید. اطمینان حاصل کنید که لوله کانونی هیچ روغن، آب یا خاک در داخل آن وجود ندارد. لنز را درون کانال کانونی قرار دهید با بخش منحنی لنز رو به داخل لوله قرار دهید. لیزر ابتدا باید از منحنی عبور کند، از طریق لنز عبور کند، سپس از طرف صاف لنز خارج شود.

توصیف ...مرحله 36- واشر لاستیکی را به داخل لوله کانونی قرار دهید. این واشر از لنز از فشار و فشار بیش از حد محافظت می کند تا به یک طرف متمرکز شود.

توصیف ...مرحله 37- برگه ی لنز نگهدارنده را باز کنید و آن را به آرامی قفل کنید.

توصیف ...مرحله 38- با استفاده از هوا کمک، هرگونه آلودگی را که ممکن است لنز را آلوده کند، از بین ببرید.

توصیف ...مرحله 39- هنگامی که لنز تمیز باشد، قسمت بالای لوله کانال را جایگزین کنید.

توصیف ...مرحله 40- جدول Z محور را به سمت بالا منتقل کنید. لوله کانونی را به سمت راست کانونی به اندازه کافی قرار دهید تا با حداکثر ارتفاع یک ورق کاغذ در فوکوس قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید که ورودی هوا کمک به جهت صحیح روبرو است و مانع حرکت نمی شود. سپس اتصالات کرکره ای را محکم کنید تا لوله کانونی دقیق باشد. شیلنگ هوا را بر روی اتصالی شلنگ ببافید.

توصیف ...مرحله 41- با استفاده از چاقو ابزار، علامت جلو کانال کانونی و چگونگی عمق آن به سر کانونی قرار می گیرد. این مرحله باعث می شود که لنز را تمیزتر کند.

توصیف ...مرحله 42- با استفاده از ابزار کانونی، جدول را حرکت دهید به طوری که دستگاه خارج از فوکوس باشد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. سطح نوار پوشش را بر روی میز زیر لوله کانونی قرار دهید.

توصیف ...مرحله 43- پیچ تنظیمات را در مونتاژ کانونی کانال تا زمانیکه چشمه ها باهم مساوی شوند، محکم کنید.

توصیف ...مرحله 44- درب را ببندید و دکمه لیزر را فشار دهید. نتیجه باید یک نقطه لیزری دایره ای در حدود 1/4 اینچ در قطر باشد. اطمینان حاصل کنید که نقطه تاریک است و به راحتی دیده می شود. اگر نقطه لیزری مانند یک چشم گربه شکل داده شود، لیزر ممکن است به نازل آلومینیومی برسد.

توصیف ...مرحله 45- از ابزار تمرکز به عنوان یک مربع استفاده کنید. نقطه را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که از مرکز لوله کانونی در هواپیما ی محدوده خارج می شود. ما به یاد می آوریم که لیزر باید به مرکز مونتاژ مرکزی و بلند (مرحله 29) وارد شود. نقطه ممکن است کمی به سمت چپ نازل مرکزی باشد. اگر آینه # 3 بالا برود، سپس نقطه به سمت راست حرکت می کند. بیش از حد آینه را شیب ندهید کج شدن آینه می تواند پرتو لیزر را به نازل آلومینیومی برساند.

توصیف ...مرحله 46- با استفاده از ابزار تمرکز به عنوان یک مربع، محل را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که از مرکز کانال کانونی در محور x محاسبه می شود.

توصیف ...گام 47- میز را به طوری که هدف نوار پوشش را در فوکوس قرار دهید. بستن درب و یک بار دکمه لیزر را فشار دهید. بررسی کنید که آیا نقطه در مرکز نقطه 1/4 قرار دارد یا خیر. اگر نقطه بالا باشد (به عقب ماشین)، پیچ های چپ و راست به عقب را سفت کنید. اگر نقطه کم (به جلوی ماشین) باشد، پیچ های جلو و چپ را بچرخانید. اگر نقطه به سمت راست باشد، پیچ چپ را بچرخانید. اگر نقطه به سمت چپ باشد، هر دو پیچ را درست کنید.

توصیف ...

توصیف ...تکرار فرایند مراحل 42-47 تا زمانی که نتایج یک و نیم نقطه و نقطه مرکزی باشد. .. سپس انجام شد

 

 

 

ویژگی های چیلیر خوب

لیزر چیست

Posted on

شارژ تیوب لیزر

آیا شارژ تیوب لیزر های co2 ممکن است؟

این سوالی است که فکر بسیاری از افرادی که با دستگاه های لیزر سرو کار دارند رو مشغول کرده است. در جواب باید بگویم بله ممکن است.

برخلاف ادعای برخی افرادی نا آگاه که می گویند کاتالیزور تیوب لیزرها بعد از سپری شدن طول عمر تیوب از کار می افتد باید گفت به هیچ عنوان اینطور نیست.

طول عمر کاتالیزور:

جنس کاتالیزور داخل تیوب لیزرها از ذرات ریز طلا می باشد که به صورت جزیره ای در داخل لوله تیوب لیزر لایه نشانی شده است این ذرات همان طور که از اسم کاتالیزور مشخص است به هیچ عنوان در واکنش شیمیایی شرکت مستقیم ندارد و از بین نمی رود در واقع این ذرات طلا فقط عمل ترکیب مجدد مولکول های شکسته co2 را که به اکسیژن و co  تبدیل شده است را به مولکول جدید co2  تسریع می کند که این امر باعث پایداری بیشتر توان خروجی تیوب لیزر و افزایش طول عمر تیوب لیزر می شود.

مطالب ذکر شده یک ادعای حاصل از تفکرات ذهنی نیست مثل بعضی از مطالب که در برخی از سایت ها نوشته شده است ، بلکه حاصل آزمایش مهندسان شرکت الماس صنعت با نمونه برداری از ذرات داخل لوله تیوب لیزر می باشد. در تصاویری که در ذیل برای شما قرار دادیم ذرات طلا را می بینید که تصاویر آن توسط میکروسکوپ الکترونی از لوله داخلی یک تیوب لیزر با طول عمر بیشتر از ۱۰۰۰۰ ساعت کار گرفته شده است. و همچنین با شارژ صدها تیوب لیزر که دارای آینه های سالم بوده اند که طول عمری مشابه تیوب لیزر نو را داشته اند به شما این تضمین را می دهیم که شارژ تیوب لیزرها کاملا ممکن و عملی می باشد.

در رابطه با آینه تیوب لیزر باید مطالبی رو بگویم من در یکی از سایت ها دیدم که این مطلب را گذاشته بود  (دومین پارامتر تیوب لیزر CO2، آینه های ابتدا و انتهای آن می باشد که آینه لیزر انتها، از نوع فلزی از خانواده MO و آینه 95 درصدی جلوی تیوب، از نوع ژرمانیوم می باشد. این آینه ها به طور دائم فوتون ها را در سرتاسر تیوب دستگاه لیزر به حرکت در می آورند. عمر این آینه ها بعد از کارکردی تا حداکثر ده هزار ساعت، دچار فرسایش شدید می شود و در صورت شارژ مجدد تیوب و عدم تعویض آینه ها، عملا بدون بازدهی خواهد بود) در اینجا باید بگویم که جنس آینه جلوی تیوب لیزر یا در اصطلاح فنی output coopler به هیچ عنوان از ژرمانیوم نیست بلکه از کریستال روی که توسط یک فلز مانند نقره یا طلا با ضخامت مشخص لایه نشانی شده است در واقع اگر آینه خروجی تیوب لیزر از جنس ژرمانیوم باشد به هیچ عنوان نوری در خروجی تیوب لیزر نداریم چون ژرمانیوم هیچ نوری را از خود عبور نمی دهد و دومین مورد میزان بازتاب این آینه در تیوب های شرکت رسی که در بالا ذکر شده ۹۵ درصد می باشد . این هم مطلبی اشتباه است . در واقع هیچ آینه در تیوب لیزر های co2 بیشتر از ۷۰ درصد نیست، آن هم در کاربرد های خاص، من فکر میکنم این عدد مربوط به end mirror در تیوب لیزر ها باشد که اون هم حدود ۹۹.۹ درصد یا حتی بیشتر می باشد.

فرسایش آینه ها:

البته مطلب مربوط به فرسایش آینه ها  تا حدی درست است، نه به شکلی که بیان شده است. آینه انتهای تیوب لیزر جایی که از آن نور خارج نمی شود یک آینه با ضریب بازتاب حدود ۱۰۰ درصد است و تقریبا هیچ توانی را جذب نمی کند و دارای طول عمری بسیار بیشتر از طول عمر خود تیوب لیزر است حداقل ۲.۵ برابر طول عمر خود تیوب لیزر این امریست که حتی کوچکترین سازنده های تیوب لیزر در زمان طراحی رعایت می کنند چه برسد به شرکت های بزرگ سازنده تیوب لیزر مانند رسی ، در واقع اینطور نیست که با اتمام طول عمر بلافاصله آینه خراب شود. اما در مورد آینه خروجی تیوب لیزر که از جنس سلنید روی یا همان کریستال روی می باشد که توسط یک لایه نازک فلز در سطح داخلی پوشانده شده است بیشتر عوامل فیزیکی مانند خط و خش یا کثیف شدن آن باعث خرابی می شود تا طول عمر خود آینه، در واقع اگر آینه خروجی تیوب لیزر به صورت ظاهری دارای خط و خش نباشد و هم چنین لایه نشانی آن آسیب ندیده باشد آینه سالم است و تیوب قابل شارژ می باشد، و حتی در صورت خراب بودن آینه امکان تعویض آینه نیز وجود دارد.

در پایان این را اضافه کنم که شرکت الماس صنعت شارژ تیوب لیزر را در راستای کار خود قرار داد که مردم عزیز کشورمان نیاز به پرداخت هزینه سنگین خرید تیوب نباشند، و مانع خروج ارز شود. و با عنایت و لطف خدا در آینده نزدیک شاهد افتتاح اولین خط تولید صنعتی تیوب لیزر co2 شرکت الماس صنعت خواهید بود.

 

 

 

لیزر چیست 

Posted on

لیزرهای گالو

 

گالوانومتر آینه بعدها توسط ویلیام تامسون بهبود یافت و بعدها به لرد کلوین تبدیل شد. او دستگاه را در سال 1858 ثبت می کند.

تامسون به نیاز به یک ابزار واکنش نشان داد که می تواند تمام تغییرات جریان را در یک کابل طولانی نشان دهد. این وسیله بسیار حساس تر از هر قبل از آن بود، که در طی ساخت و غرق شدن آن، امکان کشف کوچکترین نقص در هسته کابل را فراهم کرد. علاوه بر این، آن را بهترین دستگاه برای دریافت پیام از طریق یک کابل طولانی نشان داد.

شرح زیر از یک حساب معاصر ابزار تامسون اقتباس شده است:

گالوانومتر کویل متحرک

گالوانومتر کوپلینگ متحرک به طور مستقل توسط مارسل دپرس و ژاک-آرسن d’Arsonval در حدود 1880 توسعه داده شد. گالوانومتر Deprez برای جریان های بالا توسعه داده شد، در حالی که D’Arsonval برای اندازه گیری جریان های ضعیف طراحی کرد. بر خلاف گالوانومتر کلوین، در این نوع گالوانومتر، آهنربا ثابت است و کویل در شکاف مغناطیسی معلق است. آینه ای که به قاب آجری متصل می شود، همراه با آن می چرخد. این شکل ابزار می تواند حساس تر و دقیق باشد و گالوانومتر کلوین را در بیشتر برنامه ها جایگزین می کند. گالوانومتر کویل متحرک عملا به زمینه های مغناطیسی محیط ایمن است. یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که خود مغناطیسی ایجاد شده توسط نیروهای الکترومغناطیسی به علت جریان های القا شده در کویل با حرکت آن میدان مغناطیسی است. اینها متناسب با سرعت زاویه ای سیم پیچ هستند.

در زمان های مدرن، گالنومترهای آینه با سرعت بالا در نشان می دهد که نور لیزر برای حرکت پرتوهای لیزر و ایجاد الگوهای هندسی رنگارنگ در مه در اطراف مخاطب استفاده می شود. چنین گالوانومترهای آینه ای با سرعت بالا در صنایع برای سیستم های مارک لایسنس برای همه چیز از ابزارهای دستی لیزر اچ، ظروف و قطعات به ورقه های نیمه هادی دسته بندی شده در ساخت دستگاه نیمه هادی ثابت شده است . آنها معمولا جهت نشان دادن X و Y در نشانگرهای لیزری Nd: YAG و CO 2 را کنترل می کنند تا موقعیت نقطه لیزر قدرت مادون قرمز را کنترل کنند. تصفیه لیزری ، پردازش لیزر و تهیه ویسكوفری همه ی مناطق صنعتی است كه در آن گالوانومترهای آینه با سرعت بالا می توان یافت.

این گالوانومتر کویل متحرک عمدتا برای اندازه گیری جریانهای بسیار کم و یا کم نظم 10 -9 A استفاده می شود.

برای خطی کردن میدان مغناطیسی درون کویل در محدوده حرارتی گالوانومتر، طراحی d’Arsonval یک سیلندر آهن نرم در داخل کویل بدون لمس آن قرار می گیرد. این به جای یک میدان خطی موازی یک میدان شعاعی ثابت را فراهم می کند.

 

 

لیزر های گالو

Posted on

Q-Switches


Q-Switches

Q-switches Acousto-Optic برای تولید پالس های کوتاه مدت، پیک های قدرت بالا با استفاده از لیزر Nd: YAG (CW) Nd: YAG استفاده می شود. یک لیزر Q-switched می تواند برنامه های زیادی را انجام دهد که برای سیستم لیزر CW غیر ممکن است. به عنوان مثال، در برش مقاومت، یک لایه نازک از مواد مقاوم باید بدون آسیب رساندن زیر بستر تبخیر شود. پالس های کوتاه و شدید از یک لیزر Q-switched به راحتی می توانید این کار را انجام دهید، در حالی که با یک پرتو مداوم، قدرت مورد نیاز برای تبخیر فیلم مقاومت، آسیب های گرما را به بستر می دهد.

نظریه عملیات

هر ماده پرتو اپتیکی دارای شاخص رفرش است که تعیین کننده زاویه ای است که پرتو نور در هنگام حرکت به داخل و خارج از آن خم می شود. امواج صوتی می توانند فشار کافی برای کمی فشرده سازی مواد ایجاد کنند و به طور موقت شاخص انکسار آن را تغییر دهند. بنابراین، هنگامی که یک پرتو نور از طریق ماده در همان زمان به عنوان یک موج صوتی حرکت می کند، از مسیری که در صورت عدم وجود امواج صوتی وجود دارد، انحراف خواهد یافت. Q-switches از این پدیده آکوستو اپتیک برای جابجایی یک پرتو لیزر روی و خاموش استفاده می کند. قدرت RF (امواج صوتی در فرکانس های رادیویی – مگا هرتز) به کریستال Q-switch منتقل می شود، پرتو را دور از یکی از آینه های حفره قرار می دهد، تغییر Q یا ضریب کیفیت حفره های لیزر به اندازه کافی برای خنثی کردن عمل لیزینگ . به سرعت تغییر امواج صوتی RF را روشن و خاموش می کند پرتو لیزر روشن و خاموش است. به این ترتیب، لیزر را می توان برای تدوین پالس های لیزری کوتاه مدت (محدوده نانوحساب) با نرخ تکرار بالا (محدوده Kilohertz) انجام داد. شبیه سازی یک شلنگ آب شسته شده برای درک بهتر این فرایند مفید است: زمانی که یک شلنگ آب برداشته شود، فشار بالای بالا رشد می کند (افزایش افزایش). انتشار پینچ موجب افزایش شدید سرعت آب (پالس قدرت بالا) می شود. هرچه خرج بیشتر باشد، فشار بالاتر و سرعت افزایش آب بالاتر خواهد بود (نرخ بازدهی آهسته تر = افزایش بیشتر و پالس های قدرت بالاتر).

68 مگاهرتز Q-Switch

پالس ها دارای قدرت پیک بالا هستند، چرا که، در حالی که سیستم ناتوان است، میله به میزان بالاتر افزایش می یابد توسط arclamp. هنگامی که نیروی RF از کریستال Q-switched خارج می شود، پرتو دیگر انحراف پیدا نمی کند (حفره “Q” بازسازی می شود) و پالس ضربان قلب بالا می رود. حداکثر توان با سرعت تکرار (و می توان آن را کنترل کرد). نرخ پالس های آهسته تولید پالس های قدرت بیشتری را به دست می دهد، زیرا میله دارای طول زمان بیشتری بین پالس ها برای ایجاد سود است. قدرت پیک بالا و مدت کوتاهی این پالس ها آنها را برای پردازش مواد مفید می سازد. قدرت پیک بالا برای کثیف کردن مقادیر کم مواد از یک سطح برای برش مقاومت، مارک و غیره کافی است. طول پالس کوتاه، مقدار ورودی گرما به قطعه کار را کاهش می دهد، باعث کاهش آسیب های حرارتی به مواد یا زیربنای فله می شود.

مواد Acousto-Optic، پوشش ضد انفجار، مبدل های صوتی، فرایند اتصال

مواد و پوشش ها

مواد آکوستو اپتیکی خوب دارای شاخص بالا ریزش و ثابت photelastic برای رسیدن به انحراف خوب پرتو است. انتقال نوری بالا و جذب کم امواج صوتی نیز بسیار مهم هستند. زمان پاسخ سریع برای تغییر سرعت بالا بسیار مهم است. بسیاری از مواد مانند سیلیس سیلیکا، مولیبدن سرب و شیشه چگالی متراکم می توانند مورد استفاده قرار گیرند. Q-Switches Direct Light با کوارتز بلوری تولید می شود که گرچه گران تر از همه این نیازها را برآورده می کند. کریستال کوارتز به پایان بسیار دقیق – 10-5 Scratch-Dig و l / 8 flatness جلا داده شده است و با پوشش ضد لکه پوشش داده شده است. این کاهش بازده را به کمتر از 0.2٪ در هر سطح محدود می کند. کیفیت عالی کریستال کوارتز باعث کاهش کلی ورودی به کمتر از 10٪ می شود. پوشش های ضد انفجار آستانه آسیب 100 مگاوات بر سانتیمتر می باشد.

هنگامی که سیگنال صوتی روشن می شود، امواج صوتی از طریق بلور آکوستو اپتیک حرکت می کنند و یک قطار فشرده سازی ایجاد می کنند که به عنوان یک گیت پراش عمل می کنند. این باعث می شود که پرتو لیزر از یکی از آینه ها منعکس شود، خاموش شدن سیستم و ایجاد لاین در لیزر.

مبدل ها

مبدل صوتی نیز برای عملکرد مناسب Q-switch بسیار مهم است. این مبدل یک دستگاه پیزوالکتریک است: هنگامی که ولتاژ به آن اعمال می شود، آن را گسترش می دهد و قرارداده می شود. بنابراین، هنگامی که نیروی RF به این مبدل اعمال می شود، آن را در فرکانس های RF (چند مگا هرتز) گسترش می دهد و قرارداد می کند و این به نوبه خود موج های صدای خود را به بلوری کوارتز می فرستد. Q-switches Direct Light با استفاده از مبدل های نوری لاتین با کیفیت بالا ساخته شده است. برای اتصال به منبع قدرت RF، یک فیلم از طلا خلاء تبخیر شده بر روی صفحه نازک از نیتروژن لیتیوم است. طلا یک اتصال دوامدار، غیر خورنده، غیر خورنده را ایجاد می کند.

پیوند

یکی از مهمترین جنبه های طراحی و ساخت Q-switch، اتصال بین مبدل و بلور آکوستو اپتیک است. برای کاهش هزینه ها، برخی از تولیدکنندگان Q-switches از چسب های الیاف یا اپوکسی استفاده می کنند تا این مبدل را به کریستال وصل کنند. در Q-switches ما این مبدل با یک فرایند پیوند فلزی به کریستال وصل شده است. فیلم های نازک فلزی تبخیر بر روی کریستال کوارتز و مبدل نوتیب لیتیوم پوشیده شده است. سپس دو قطعه “سرامیک” با هم در خلاء و فشار بالا قرار می گیرند. این نوع فرآیند پیوستن دارای دو مزیت قابل توجهی نسبت به اپوکسی ها است: اتصال پیوند فلزی در انتقال امواج صوتی کارآمدتر است، به این معنی که بیشتر قدرت RF برای عبور بهتر از پرتوهای لیزر به کریستال منتقل می شود و گرما کمتری تولید می شود و پیوند فلزی بسیار مقاوم در برابر دوچرخه سواری حرارتی است، و ما Q-switches را با دوام ترین در دسترس قرار می دهیم.

 

 

 تعریف لیزر های گالو

Posted on

میله ND


Nd: YAG میله

گریت آلومینیوم یتیم (Nd: YAG) دارای نودیمیم دوبعدی است که رایج ترین حالت تهیه حالت جامد برای کاربردهای پردازش مواد است. Nd: YAG دارای بازده جذب نوری نسبتا خوب و بازده تبدیل، آستانه پایه پایین و تخریب حرارتی خوب برای عملیات با قدرت بالا است.

Nd:Yag Rods

لیزر YAG به صورت اپتیکی توسط لامپ زنون یا کریپتون پمپ می شود

Nd: YAG Rods

پمپاژ نوری چهار درجه ای

الکترونها در هر اتم داده شده میتوانند سطوح مختلف گسستهی مرتبط با مدارهای گسسته یا «پوستهها» را در اطراف هسته اتمی اشغال کنند. الکترونها در مدارهای بالاتر دارای مقادیر انرژی بیشتری نسبت به الکترونها در مدارهای پایینتر هستند. بدون افزودن انرژی بیرونی، الکترونها تمایل دارند تا به کمترین مدار و سطح انرژی موجود در منطقه برسند. با این حال، اگر انرژی به یک الکترون اضافه شود، می توان آن را به یک سطح بالاتری ارتقا داد، و در سطح پایین تر خالی می ماند. اگر الکترونهای کافی به سطوح انرژی افزوده شوند، شرایطی معروف به «inversion of population» می تواند ایجاد شود. انحراف جمعیت وجود دارد زمانی که سطح انرژی بالا بیشتر از سطح زیر آن زندگی می کند (نگاه کنید به شکل بالا). این شرایط یک پیش شرط لازم برای پیشگیری است. در حقیقت، حداقل inversion جمعیت مورد نیاز برای شروع تشعشع، “آستانه لیزر” نامیده می شود. انحلال زمانی اتفاق می افتد که الکترونها از یک سطح انرژی بالا به سطح کمتر جمعیت پر می شوند و انرژی ذخیره شده آنها را به صورت فوتون های یکنواخت، تک رنگ، تابش لیزر نئودیمیم (Nd) لیزر فعال در دستگاه لیزر Nd: YAG است. این یک لیزر عالی است زیرا به خوبی به پمپاژ نوری پاسخ می دهد و نسبتا راحت به آستانه لیزر می رسد. آستانه آن کم است زیرا به وسیله یک برنامه پمپاژ 4 سطح (به تصویر زیر مراجعه شود)، تغییرات جمعیت به دست می آید. اگر نور از یک لامپ زنون یا کریپتون به هسته Nd: YAG منعکس شود، بعضی از انرژی و طول موج مناسب برای جذب اتمی Nd، هیجان زده شدن برخی از الکترونها از حالت زمین (EO) به بالاترین انرژی سطح (E3). این پمپاژ نوری نامیده می شود. پمپاژ نوری چهار درجه ای دارای دو مزیت مهم است: به راحتی انحراف جمعیت و انتقال جذب پمپ خوب نگهداری می شود.

Nd: Yag Rods

برای انتقال پمپ به شدت جذب کننده باقی می ماند، حالت زمین باید نسبت به حالت فوقانی انتقال بسیار پرجمعیت باشد. در پمپاژ سطح 4، سرعت سریع (کوتاه مدت عمر) از E3 به E2، جمعیت E2 را به سرعت برای انحراف خوب ایجاد می کند و سطح E3 را نسبتا خالی نگه می دارد و آماده دریافت الکترون های بیشتر است. این باعث می شود انتقال E0 از E3 بسیار جذاب و بنابراین بسیار کارآمد است. در مرحله دوم، انفجار سریع از E1 تا E0 سطح E1 را در جمعیت کم برای بازتاب خوب نگه می دارد و به سرعت وضعیت E0 را برای پمپاژ بسیار جذبی جذب می کند. برای کوپلینگ نوری کارآمد، میله و لامپ پمپ معمولا در داخل یک انعکاسی قرار می گیرند. برای برنامه های کاربردی کم قدرت، مانند علامت گذاری یا ترمیم مقاومت، میله می تواند به طور مداوم توسط یک arclamp پمپ؛ برای برنامه های کاربردی با قدرت بیشتر، مانند حفاری یا جوشکاری، میله معمولا توسط پالس های تکراری از لامپ فلاش پمپ می شود. با این حال، برخی از سیستم های قدرت بالا به طور مداوم پمپ به تازگی توسعه یافته است.

میله های سوار شده

Nd: Yag Rods

نکات برجسته ساخت

تولید کریستال، ساخت روت، مواد میزبان دیگر، رسانه های برش

رشد کریستال

میلههای Nd: YAG از بلورهای بزرگتر به نام “boules” برش داده میشوند که از طریق روش رشد Czochralski در کوره تولید میشوند. همانطور که کریستال رشد می کند، از یک محلول مذاب کشیده می شود. دماي ذوب، که حدود 2000 درجه سانتیگراد است، باید دقیقا برای تمام 2 تا 3 هفته طول عمر فرآیند کنترل شود. یونهای نئودیمیم برای یک درصد از یونهای یتیم در کریستال میزبان آلومینیوم گیتی یتیم جایگزین می شوند. درصد Nd مورد نظر معمولا حدود 1.0٪ است. با این حال، از آنجایی که یون نئودیمیم بزرگتر از یون یونی است، تنها با بی اعتنایی در سایت یونی اتمی در شبکه ی کریستال قرار می گیرد. برای جابجایی جایگزینی، ذوب اولیه باید حدود 5 برابر در یون های Nd غنی تر از سطح داپلین نهایی مورد نظر باشد. این جایگزینی اجباری عوارض جانبی منفی دارد. همانطور که بولد doped 1.0٪ از ذوب 5.0٪ کشیده شده است، غلظت Nd ذوب افزایش می یابد، مشابه با روش تبخیر باعث افزایش غلظت محلول نمک می شود. درصد جایگزینی Nd به دلیل افزایش غلظت ذوب افزایش می یابد و یک بول با شیب اعمال محوری یا طولی ایجاد می شود. این محدودیت طول را دارد که می توان بوئل های آن را رشد داد. در عمل، این گرادیان با نگه داشتن اندازه کوچک گلوله با توجه به جرم ذوب می شود. به این ترتیب، رشد باول تاثیر زیادی بر غلظت ذوب ندارد. تغییر درصد Dopant Nd تا حد زیادی بر قدرت خروجی لیزر و کیفیت حالت تاثیر می گذارد. به طور کلی، درصد پایین آمدن، قدرت خروجی چند حالته پایین تر را دارد، اما کیفیت بنیادی بهبود یافته (TEM00). میله های ضعیف شده برای کاربردهای مانند ترموستیشن مقاومت نازک، زمانی که کیفیت حالت و اندازه نقطه کوچک متمرکز مهم تر از حداکثر توان خروجی هستند، ترجیح داده می شود. درصد Dopant بالاتر باعث افزایش قدرت خروجی چندمتغیری می شود، اما کیفیت حالت TEM00 ضعیف تر. میلههای دوتایی بالا برای برنامه های کاربردی مانند علامت گذاری یا حکاکی، زمانی که حداکثر قدرت خروجی چند منظوره مهم است، و پرتو متقابل نیست.

تولید راد

از آنجایی که یون نئودیمیم بزرگتر از یون یونی است، زمانی که نئودیمیم یک یتیم را اشغال می کند، سویه در شبکه بلوری تشکیل شده است. این باعث محدود شدن سطح دوپینگ می شود که می تواند با حفظ کیفیت نوری خوب به دست آید. برای اطمینان از اینکه میله های Nd: YAG هدایتگر از بالاترین کیفیت برخوردارند، عکس تترمرنتر Twyman-Green از باول به عنوان راهنمای برش برای انتخاب بهترین مناطق استفاده می شود. مناطقی از فشار بیش از حد استفاده نشده است.

میله های محکم به گشتاور مشخص شده در محور چرخش میله متصل می شوند
Nd: Yag Rods

علاوه بر سویه ذاتی ناشی از فرایند در حال رشد، سویه می تواند در روند برش و سنگ زنی القا شود. میله های رهبری مستقر از طریق فرایند تسکین دهنده فشار منحصر به فرد برای از بین بردن سویه های ناشی از ساخت و ساز استفاده می شود. سطح شفت میله ای برای یکنواختی، پراکنده، پمپاژ نوری است. انتهای میله زمین به شکل بسیار دقیق (10/10 لیتر یا بهتر)، مسطح یا شعاعی، موازی یا متصل شده و به یک سطح بسیار با کیفیت بالا (10-5 یا بهتر) جلا داده می شود. پوشش آستانه آسیب بالا به انتهای میله جلا داده می شود. در بیشتر موارد، پوشش های ضد انعکاس برای افزایش کارایی انتقال استفاده می شود. در برخی موارد، برای از بین بردن نیاز به یک آینه جلو و یا عقب، پوشش های بسیار بازتابنده یا بخشی بازتابنده استفاده می شود. اگر چه این پوشش ها آستانه آسیب بسیار بالایی دارند، آلودگی با آوارگی یا رطوبت می تواند سبب خراب شدن پوشش شود. اگر این اتفاق می افتد، میله معمولا می تواند توسط repolishing و recoating در کسری از هزینه یک میله جدید نجات دهد. در عمل، میله ها معمولا در یک لوله لوله جریان آب برای خنک کننده کارآمد نصب شده است. بیشترین میله را می توان برای نصب و راه اندازی آسان و یا نصب شده نصب کرد.

مواد دیگر میزبان

علاوه بر YAG، نئودیمیم را می توان به شیشه آغشته کرد. شیشه دارای چند مزیت نسبت به YAG است: آن غیر کریستالی است که باعث می شود آن را ارزان تر و مسائل کرنش کریستالی اعمال نمی شود بنابراین سطوح دوپتایی بالاتر می تواند به دست آورد. بنابراین، میله شیشه Nd: شیشه می تواند بسیار موثر تولید پالس های انرژی بالا. ضعف اصلی شیشه، قابلیت تخلیه نسبتا کم آن است. بنابراین، در حالی که میله های Nd: Glass می توانند پالس های انرژی بالا تولید کنند، نرخ تکرار باید پایین باشد تا سطح متوسط ​​قدرت را پایین نگه دارد. این Nd: Glass را به برنامه های فرکانس پایین مانند جوشکاری یا حفاری نقطه محدود می کند.

سایر رسانه های سازنده حالت جامد

برای برخی از برنامه های کاربردی، طول موج خروجی Nd: YAG ممکن است مطلوب نباشد. بسیاری از رسانه های سازنده حالت جامد دیگر مورد مطالعه و کاربرد در برنامه های علمی، نظامی، پزشکی و ارتباطات قرار گرفته اند. اربیوم، هولمیوم، نارنجی رنگی کروم (روبی)، تیفانی Sapphire تیتانیوم و الکساندریت، تنها چندین رسانه موجود در دسترس هستند. با این حال، برای پردازش مواد صنعتی، Nd: YAG و Nd: Glass هنوز بسیار کاربردی و مقرون به صرفه هستند، پتانسیل پتانسیل، رسانه حالت جامد حالت.

 

Q-Switches

 

Posted on

محافظ لنز


محافظ لنز

استفاده از محافظ لنز ارزان قیمت برای محافظت از لنز از چلپ چلوپ و باقی مانده برای بیشتر برنامه های Nd: YAG توصیه می شود. این محافظ های لنز معمولا از کوارتز ارزان قیمت یا پریکس ساخته می شوند و در دسترس یا بدون پوشش ضد انعطاف پذیر هستند.
شایع ترین اندازه از سهام موجود است. برای اطلاعات در مورد قطر و ضخامت غیر استاندارد تماس بگیرید نماینده رهبری شما.
Lens protectors

میله ND