آموزش ساخت روتر سی ان سی مبتدی

این دستورالعمل به شما نشان می دهد که روتر سی ان سی چگونه ساخته شده است. امیدوارم بتوانید از ساخت من الهام بگیرید و این آموزش برای پروژه های آینده شما مفید خواهد بود. این دستورالعمل تمام مراحل انجام شده در طراحی و ساخت این روتر سی ان سی را نشان می دهد.