تنظیم آینه دستگاه لیزر

این آموزش برای کمک به متخصص تعمیر و نگهداری دستگاه لیزر در تراز کردن پرتو لیزر است. مهمترین چیز این است که دستگاه لیزر به درستی کار کند و درست تنظیم شود. انجام تنظیم اولیه دستگاه می تواند به اندازه 15 دقیقه طول بکشد. دستگاهی که دارای مشکلات استثنایی است تا سه ساعت برای تراز لوله لیزر، براکت ها، آینه ها، سر کانونی و لنز زمان مي برد.